Verslag ALV 19 maart 2024

Verslag ALV 19 maart 2024

Geplaatst op 29-03-2024  -  Categorie: Verslagen excursies en lezingen

Iets na 19.30 uur opende de voorzitter, Ralf Krämer, in het Klooster te Vianen de vergadering waarbij ruim 60 leden aanwezig waren.
In zijn openingswoord memoreerde hij dat naast het verlies van het erelid Huib Leeuwenberg in 2023 ook de leden, Theo Remie en Martin van Etten overleden zijn. Naast het zorgdragen voor de financiën van de vereniging heeft de voormalige penningmeester Theo ook het nodige bijgedragen aan de excursies die door de vereniging georganiseerd zijn. De excursie naar het bisschoppelijk paleis in Den Bosch, het bezoek aan de Sint Jan en de persoonlijke ontmoeting met Mgr. De Korte, oud-Vianees, mede door Theo georganiseerd, was een bijzondere ervaring.
Martin was een grote steun en toeverlaat in verschillende werkgroepen in Vianen, ook binnen de vereniging, die als doelstelling het behoud van het monumentale verleden kenden. Zijn inbreng over en zijn kennis van de historische panden in Vianen was buitengewoon groot.
Aangaande het beleid van de vereniging wees Ralf met name op de ontwikkelingen m.b.t. de toekomst van het stadhuis, de zorgen over de plannen voor woningbouw aan de westkant van het historische centrum en onze deelname aan een kunstwerk dat zal verrijzen aan zowel de zijde bij Vreeswijk als aan de zijde van Vianen bij de Lek. Het kunstobject zal gemaakt worden uit restanten van de boogbrug en zal de herinnering aan dit symbool levendig moeten houden.
Vanzelfsprekend kwam het 75-jarig bestaan van de vereniging ter sprake dat uitgebreid gevierd zal worden op 1 juni a.s. in de Grote Kerk met een Brederodelezing, die verzorgd zal worden door de Belgische historicus Pieter Serrien. De voorzitter riep iedereen op zich voor deze lezing in te schrijven. Hij gaf ook aan dat voor de voorjaarsexcursie naar Grave nog enkele plekken beschikbaar zijn en verwees tevens naar de geplande najaarslezing over de Oranjes en de daaraan gekoppelde excursie naar Buren.

Behandeling jaarstukken:
Onder dankzegging werden de notulen die verzorgd waren door de secretaris Marga Visser aangenomen. Dit gold ook voor het secretariële jaarverslag.

De penningmeester, Wim Daatzelaar, verstrekte een toelichting over het gevoerde financiële beleid. De kascommissie, bestaande uit Bertus van den Broek en Kees de Kruif, gaf een toelichting en gaf aan akkoord te zijn met het gevoerde beleid.
De vergadering gaf hierna decharge voor het gevoerde beleid en beheer in 2023 door het bestuur.

Na de benoeming van Kees de Kruif en Gerard Kimmel als leden van de nieuwe kascommissie volgde een toelichting over de begroting 2024 door de penningmeester.

Door de vergadering werd Johan Teuben als lid van het bestuur voor een nieuwe periode van vier jaar herbenoemd.

Om 20.13 uur sloot de voorzitter de vergadering.


U bevindt zich hier: